Občianske združenie Tvorivá dielňa
Navštívne nás na Facebooku

2019

V grantovom programe Projekty zamestnancov 2019 sme získali podporu z Nadácie Volkswagen Slovakia na podaný projekt: Cesta je cieľ II., sumou 1000 EUR.

Projekt sa bude realizovať od apríla do decembra 2019 v MČ KE Šaca.

V rámci projektu pripravujeme nasledovné aktivity:

Vytvorením podnetného priestoru s využitím techník arteterapie na tvorivých dielňach pomôžeme cieľovej skupine zorientovať sa, objaviť, definovať a následne naplniť osobné a profesijné ciele. Pokračovanie úspešného projektu Cesta je cieľ I rozšírené obsahovo o koučing pre zdravie. Vďaka aktivitám prispejeme k začleneniu do komunity seniorných, mladých a sociálne znevýhodnených, matky vracajúce sa po MD do práce. Na tvorivých dielňach sa oboznámia s rôznymi tvorivými technikami. Kombináciou tvorivých a arteterapetuických dielní a komunikáciu s odborníkom koučom vytvárame priestor na zlepšenie pohľadu na vzniknuté životné situácie a nájdenie vlastných riešení.

2018

nadacia-vw-logo.png

V grantovom programe Projekty zamestnancov 2018 sme získali podporu z Nadácie Volkswagen Slovakia na podaný projekt: Tvoríme s radosťou a v zdraví, sumou 1000 €.
Informáciu zdieľala nadácia na svojej FB stránke

V rámci prípravy projektu boli oslovené mestské časti s komunitami, v ktorých dlhodobo pôsobíme. (MČ Džungľa, Výmenník Štítová, MČ Šaca). Tvorením a aktivitami chceme preklenúť vzniknutú životnú situáciu a hmotný nedostatok, sociálnu depriváciu spôsobenú samotou sociálne znevýhodnených občanov. Objaviť radosť zo života, zapojiť ich do diania v komunite. Zapojiť dobrovoľníkov do organizácie kurzov a prednášateľskej činnosti. Nájsť dobrovoľníkov z cieľovej komunity a vytvoriť inšpiratívne námety.

Ďakujeme a tešíme sa na tvorenie, prednášky a herné aktivity projektu Tvoríme s radosťou a v zdraví.

2017

nadacia-vw-logo.png

Nadácia Volkswagen Slovakia v minulom roku podporila projekt OZ Tvorivá dielňa: Cesta je cieľ, sumou 1000 €. V rámci tretieho kola grantového programu „Projekty zamestnancov”, bolo zo 63 doručených projektov vybraných 33, ktoré boli podporené sumou presahujúcou 32 000,– €.

Cieľom projektu bolo vytvoriť podnetný priestor s využitím koučovacieoho prístupu pri tvorbe koláží s využitím techník arteterapie. Na workshope sme hľadali spoločne priestor na zlepšenie pohľadu na vzniknuté životné situácie a nájdenie vlastných riešení pre účastníkov projektu.
Splnili sme náš cieľ a to priniesť nové formy vzdelávania, posilniť osobnostný rozvoj, vytvoriť priestor v tvorivom procese provokujúcom účastnícke premýšľanie ako naplniť vlastný potenciál. Zhmatateľniť predstavu o naplnení cieľov účastníkov, kladením inšpiratívnych otázok. V čase realizácie individuálnych koučingov sme pre zapojené matky uskutočnili tvorivé dielne pre ich deti, aby sme pre nich vytvorili časový priestor na vlastný rozvoj. Nosnými aktivitami a obsahom projektu boli:

Navštívne nás na Facebooku