Občianske združenie Tvorivá dielňa
Navštívne nás na Facebooku

Stanovy občianskeho združenia TVORIVÁ DIELŇA

(združenie ďalej v texte stanov len „OZ")

I. Základné ustanovenia OZ Tvorivá dielňa

OZ Tvorivá dielňa je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. samostatným dobrovoľným apolitickým a nezávislým združením občanov.

Názov združenia
OZ Tvorivá dielňa. OZ je nezisková organizácia združujúca ľudí, ktorí sa usilujú realizovať ciele združenia uvedené v bode II.
Sídlo združenia
Slovenskej jednoty 42, 040 01 Košice

Pôsobnosť združenia: územie celého Slovenska. Je vymedzená stanovami. OZ Tvorivá dielňa má vlastnú symboliku, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie združenia. OZ Tvorivá dielňa sa zakladá na dobu neurčitú.

II. Ciele a činnosti OZ Tvorivá dielňa

 1. Na základe dobrovoľnosti a záujmu spájať ľudí, ktorí majú vzťah k umeniu, kreativite a tvorivému sebavyjadreniu. Cieľom združenia je združovať fyzické osoby predovšetkým za účelom organizovania umeleckých a tvorivých dielní. Vzdelávania a uspokojovania ich záujmu v oblasti výtvarných a remeselných zručností so zameraním sa na arteterapiu. Združenie bude rozvíjať svoje aktivity poradenskou, vzdelávacou, publikačnou a informačnou činnosťou a to aj prostredníctvom internetu.
 2. Popri tom bude najmä:
  1. budovať, spravovať a rozširovať informačnú stránku združenia: www.oztvorivadielna.sk,
  2. organizovať podujatia spojené so vzdelávaním – ako kurzy, školenia, semináre,
  3. spolupracovať s miestnou samosprávou, materskými centrami, psychologickými ambulanciami a psychosociálnymi centrami, centrami pre seniorov, detskými domovami, s remeselníkmi a podobne zameranými združeniami a organizáciami a to za účelom rozvoja a výmeny skúseností a organizácií tvorivých a arteterapeutických dielní,
  4. podporovať projekty súvisiace s cieľom činnosti,
  5. svojimi aktivitami sa venovať podpore kreativity a tvorivosti,
  6. organizovať prednášky a stretnutia, semináre a diskusie, odborné dialógy a pod., vydávanie bulletinov, brožúrok, kníh, príručiek, databáz, zoznamov a pod.),za účelom podpory cieľa činnosti OZ,
  7. využívať materiálne prostriedky:
   • zápisné a členské príspevky riadnych, mimoriadnych a čestných členov,
   • výťažky z organizovaných stretnutí, tvorivých dielní, arteterpeutických a tvorivých dielní, publikácií a pod.,
   • výťažky z činností pre súkromné a verejné inštitúcie,
   • dary a nenávratné pôžičky určené na konkrétne alebo všeobecné ciele,
   • iné finančné a materiálne príspevky.

III. Členstvo v OZ Tvorivá dielňa

 1. Členmi združenia sú fyzické staršie ako 18 rokov a právnické osoby, ak súhlasia so stanovami OZ.
 2. Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe písomnej žiadosti uchádzača.
 3. Členstvo v združení je dobrovoľné. Formy členstva sú nasledovné: riadne a čestné.
 4. Riadnym členom združenia môžu byť fyzické osoby, ktoré súhlasia s cieľmi a stanovami združenia.
 5. Čestným členom združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj združenia a podporujú jeho ciele. Čestných členov určuje a menuje predsedníctvo. Vo valnom zhromaždení združenia majú poradný hlas a nemajú hlasovacie právo a nie sú volení do orgánov OZ.
 6. O prijatí za člena združenia rozhoduje predseda združenia.
 7. Členstvo vzniká dňom rozhodnutia o prijatí za člena, pričom vyplnenie prihlášky, zaplatenie zápisného a členského príspevku je nutnou podmienkou.

IV. Práva členov OZ Tvorivá dielňa

 1. Podieľať sa na činnosti združenia,
 2. Voliť a byť volený do orgánov združenia, s výnimkou čestných členov.
 3. Obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
 4. Byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.
 5. V prípade riadneho členstva voliť do orgánov združenia a hlasovať na valnom zhromaždení.
 6. Riadni členovia majú právo užívať výhody vyplývajúce z členstva

V. Povinnosti členov OZ Tvorivá dielňa

 1. Dodržiavať stanovy združenia,
 2. Pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci, plniť uznesenia orgánov združenia.
 3. Podľa svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
  • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia,
  • spolupracovať na rozvoji združenia.
 4. V prípade riadneho člena:
  • platiť zápisné a členské príspevky,
  • zúčastňovať sa na valnom zhromaždení.

VI. Zánik členstva OZ Tvorivá dielňa

 1. Vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu.
 2. Vylúčením – pri úmyselnom porušení občianskej morálky, pri spáchaní protiprávneho činu, pri činnosti poškodzujúcej združenie, členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedu OZ o vylúčení. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia.
 3. Vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena – bezdôvodnou neúčasťou na valnom zhromaždení.
 4. Úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
 5. Zánikom združenia,
 6. Neuhradením členského príspevku na ďalšie obdobie,
 7. Pri zániku členstva je člen povinný vyrovnať všetky záväzky voči združeniu, pričom o navrátení jeho členských príspevkov uhradených na nasledujúce obdobie rozhoduje predsedníctvo.

VII. Orgány OZ Tvorivá dielňa:

 1. Orgánmi združenia sú:
  1. Valné zhromaždenie – najvyšší orgán,
  2. Výkonný orgán – výkonná rada,
  3. Štatutárnym orgánom – predseda,
  4. Kontrolný orgán – revízor OZ.
 2. Funkčné obdobie orgánov združenia je trojročné.
 3. Za výkon funkcie v orgánoch OZ môže byť priznaná primeraná odmena a náhrada hotových výdavkov.
 4. Ustanovenie orgánov, ich činnosť a právomoci:

Add a) Valné zhromaždenie je najvyšší orgán združenia a je tvorené zo všetkých riadnych členov. Ostatné orgány sú ním volené. Valné zhromaždenie je uznášania a rozhodovania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov. Zhromaždenie musí byť ohlásené minimálne 14 dní vopred. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva výkonná rada podľa potreby, najmenej jedenkrát za rok. Uznesenie valného zhromaždenia je pre výkonnú radu záväzné.

Valné zhromaždenie rozhoduje o:

Add b) Výkonná rada je výkonným orgánom združenia a je menovaná valným zhromaždením.

Výkonná rada:

Predseda je štatutárnym orgánom združenia

Predseda združenia zvoláva valné zhromaždenie a zabezpečuje jeho organizáciu:

Add c) Predseda OZ zastupuje združenie aj navonok. Povinnosti predsedu združenia sú najmä:

Predseda OZ stráca funkciu:

Add d) Kontrolný orgán – revízor je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu. Tvorí ho zástupca spomedzi riadnych členov, ktorého si môže zvoliť valné zhromaždenie. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia:

Predseda má právo veta pri rozhodnutiach valného zhromaždenia a výkonnej rady, ktoré sú v zjavnom rozpore so zákonmi SR, alebo inej platnej legislatívy SR, stanovami združenia a základnou filozofiou jej činnosti, alebo dobrými mravmi.

V prípade uvedenej situácie predseda rozpustí valné zhromaždenie (relevantnou formou tento akt oznámi členom združenia) a v priebehu 3 mesiacov zvolá nové valného zhromaždenia

VIII. Organizačná schéma

schema.png

IX. Zásady hospodárenia

 1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom v súlade s cieľmi združenia. Ochrana majetku a hospodárenie s ním sa vykonáva v súlade so všeobecne závaznými predpismi a podlieha kontrole dozorného orgánu.
 2. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu,
 3. Zdrojmi majetku sú:
  • členské príspevky a zápisné,
  • dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osob z tuzemska i zo zahraničia,
  • príjmy z vlastnej činnosti združenia,
  • reklamná a propagačná činnost
  • príjmy z iných činností súvisiacich s poslaním združenia a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami

IX. Zánik združenia

 1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením 3/4-novou väčšinou všetkých riadnych členov združenia alebo zlúčením s iným združením.
 2. Ak zaniká združenie rozpustením, predseda OZ ustanoví likvidátora.
 3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na všeobecne prospešné a charitatívne účely.

XI. Záverečné ustanovenia

Tieto stanovy boli schválené dňa 6.10.2011 zakladajúcimi členmi združenia.
Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. OZ Tvorivá dielňa vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

Navštívne nás na Facebooku